• Hokejove-dresy

TEX-PRINT v.d., Továrenská 1066, 900 61 Gajary, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 35 802 987 IČ DPH: SK 2020207838
Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka číslo: 479/B

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok /VOP/ je úprava vzájomných práv a povinností súvisiacich s výrobou a dodaním objednaného tovaru (ďalej len „tovar"). Zhotoviteľ vykonáva výrobu tovaru a zabezpečuje jeho dodanie objednávateľovi na základe príslušnej zmluvy o diele alebo potvrdenia objednávky (ďalej len „zmluva") a podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

I. UZAVRETIE ZMLUVY
1. Objednávateľ na základe písomnej objednávky doručenej zhotoviteľovi objednáva u zhotoviteľa zhotovenie a dodanie konkrétneho tovaru, ktorý je špecifikovaný čo do druhu, kvality, množstva (t.j. nákladu), vyhotovenia, balenia a ceny. Objednávateľ poskytne v objednávke aj ďalšie potrebné údaje, ako napr. veľkosti, grafické podklady, iné špecifikácie, ako aj všetky ďalšie informácie, ktoré sú potrebné pre vyhotovenie výrobku.
2. Kvalitatívne požiadavky objednávateľ vopred písomne určí a doloží buď vzorkou, náhľadom, alebo podrobným opisom.
3. Objednávateľ odovzdá spolu s objednávkou dáta vo formáte PDF, jpeg (v čo najlepšej kvalite), cdr, ai, eps (podľa konkrétneho druhu objednaného tovaru), a v prípade, že je to potrebné, aj vzor.
4. Zhotoviteľom vyhotovené vzorky z dodaných dát od objednávateľa sú považované za schválené dáta.
5. V objednávke objednávateľ zároveň uvedie lehotu, v ktorej požaduje dodanie objednaného tovaru. Vznikom konsenzu medzi zmluvnými stranami (spravidla písomným potvrdením objednávky a prevzatím bezchybných podkladov ) vzniká záväzok zhotoviteľa zhotoviť a dodať objednaný tovar v lehote uvedenej v zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi riadne a včas dohodnutú cenu, ako aj dielo prevziať. Ak je podľa zmluvy objednávateľ povinný zložiť zhotoviteľovi preddavok na cenu alebo jej časť, lehota na splnenie záväzku plynie zhotoviteľovi až odo dňa nasledujúceho po zložení preddavku. Ak nie sú podklady na tlač zadané podľa Podmienok zadávania podkladov , lehota na splnenie záväzku plynie zhotoviteľovi až odo dňa nasledujúceho po prevzatí bezchybných podkladov. Objednávateľ zodpovedne vyhlasuje, že poskytnuté podklady na tlač netrpia právnou vadou a autorské práva, ako aj ostatné práva duševného vlastníctva, sú vysporiadané.

II. SPLNENIE ZÁVÄZKU
1. Záväzok zhotoviteľa dodať tovar je splnený v deň prenechania tovaru objednávateľovi v sídle zhotoviteľa. Tento deň je zároveň prechodom nebezpečenstva škody na tovare na objednávateľa.
2. Tovar je pripravený na odovzdanie objednávateľovi v dohodnutý deň termínu vyhotovenia. Od tohto času si kupujúci môže prevziať tovar osobne na našej adrese denne v čase od 8:00 do 16:00 hod. Na prianie kupujúceho bezodkladne tovar zabalíme a zašleme prepravnou službou GLS alebo UPS alebo poštou. Prepravné účtujeme podľa aktuálneho cenníka prepravcu. Nenesieme akúkoľvek zodpovednosť za škodu alebo omeškanie tovaru, ktoré vzniklo vinou prepravcu tovaru. Objednávateľ by mal tovar pri preberaní vo vlastnom záujme skontrolovať a zistiť, či nedošlo behom prepravy k poškodeniu, ktoré ihneď oznámi prepravcovi. Inak sa vystavuje riziku, že prepravca neskoršiu reklamáciu neuzná. V prípade, že si objednávateľ neprevezme objednaný tovar ani na výzvu, zhotovitel vystaví a zašle objednávateľovi faktúru za objednaný tovar, navýšenú o náklad, ktorý vznikol predávajúcemu neprevzatím tovaru.
3. Objednávateľ je povinný prevziať tovar v dohodnutý deň. Pokiaľ sa tak nestane, zhotoviteľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% za každý deň omeškania, spolu však najviac do výšky 5% hodnoty dodávky. Ak bude objednávateľ v omeškaní s prevzatím tovaru viac ako 30 dní, zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy pre jej podstatné porušenie objednávateľom. Nárok zhotoviteľa na náhradu škody a na úhradu skladného v obvyklej výške ostáva nedotknutý.
4. Tovar je vyrábaný podľa najlepších možných kvalitatívnych výsledkov. Tolerancia rozmerov, farebnosti a mechanicko-fyzikálnych hodnôt je daná technologickým postupom spracovania a vlastnosťami materiálu, a je +/-5%. Tovar s touto odchýlkou je bez chýb a nevzťahuje sa naň možnosť reklamácie.
5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením ceny za dielo. Deň zaplatenia ceny za dielo je deň jej pripísania na účet v prospech zhotoviteľa.
6. Na všetkých vyhotoveniach sprievodných dokladov k tovaru je objednávateľ povinný uviesť dátum skutočného prevzatia tovaru a čitateľný podpis objednávateľa alebo jeho oprávneného zástupcu.

III. CENA ZA DIELO
1. Výška cien tovaru uvádzaná v cenových ponukách je pre nás záväzná 1 mesiac. Po uplynutí tejto doby je cena orientačná a z našej strany nezáväzná.
2. Dohoda o cene za dielo je súčasťou zmluvy a je uzavretá vznikom konsenzu medzi zmluvnými stranami (spravidla písomným potvrdením objednávky a prevzatím bezchybných podkladov). K cene bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty (DPH) v platnej zákonnej sadzbe.
3. V prípade zvýšenia cien so zákazkou súvisiacich vstupov zhotoviteľa (najmä papier, farba, látka atď.), prípadne ostatných so zákazkou súvisiacich nákladov (napr. ceny palív), si zhotoviteľ vyhradzuje právo alikvotného zvýšenia ceny za dielo.
4. Ak objednávateľ po uzavretí zmluvy navrhne zmenu v predmete plnenia, zhotoviteľ si vyhradzuje právo prerušiť plnenie zmluvy do okamihu, kým medzi zmluvnými stranami nevznikne konsenzus z navrhnutej zmeny vyplývajúci, a to najmä o novej cene za dielo a o novom čase jeho plnenia. Objednávateľ sa zároveň zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi náklady, ktoré mu návrhom na zmenu zmluvy vznikli. Ak ku konsenzu o zmene zmluvy nedôjde, pôvodne dojednaný čas plnenia sa predlžuje o dobu, počas ktorej bolo plnenie zmluvy podľa prvej vety tohto bodu prerušené.
5. Cena za dielo nezahrňuje obaly, balenie, manipuláciu, manipulačné prostriedky, zabezpečovacie prostriedky, náklady na prepravu, poistné, skladné, ani iné obdobné položky, pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, nárok na zaplatenie ceny za dielo vzniká zhotoviteľovi splnením jeho záväzku dodať objednávateľovi zhotovený tovar. Zaplatenie ceny za dielo alebo jej časti sa uskutočňuje na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry s náležitosťami daňového dokladu, ktorú zašle zhotoviteľ objednávateľovi. Splatnosť ceny za dielo a spôsob jej platenia sa upresňujú v zmluve, resp. sú vyznačené na faktúre.
2. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s platením ceny za dielo alebo jej časti, zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy a nepokračovať v ďalšej výrobe a expedícii tovaru.
3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo určiť spôsob úhrad ceny za dielo a to podľa nasledovného:
- v hotovosti - Pri osobnom prebratí objednaného tovaru, objednávateľ zaplatí plnú výšku ceny tovaru (vrátane DPH).
- na zálohovú faktúru - Po podpise kúpno-predajnej zmluvy oboma stranami zhoviteľ vystaví a zašle zálohovú faktúru objednávateľovi v dohodnutej výške fakturovanej čiastky vrátane DPH. Objednávateľ faktúru uhradí v termíne splatnosti uvedenej na faktúre. Po vyhotovení objednaného tovaru si objednávateľ prevezme tovar, a zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru.
- na faktúru - iba v prípade dobrej doterajšej obchodnej spolupráce a uhradenia všetkých záväzkov v lehote splatnosti. Štandardná doba splatnosti je 14 dní.
4. Zadržiavanie úhrad ceny za dielo objednávateľom (najmä s poukazom na reklamačné konanie), jednostranné zápočty a iné spôsoby jednostranného znižovania úhrad objednávateľom nie sú prípustné.
5. Pri fakturácii zahraničnej firme so sídlom v krajine Európskej únie je možné vydať faktúru bez DPH, ak má objednávateľ pridelené daňové identifikačné číslo (napr. ATU, CZ, DE). V opačnom prípade sa suma navýši o DPH.

V. PODMIENKY REKLAMÁCIE
1. Reklamácia sa uplatňuje reklamačným listom. Reklamačný list musí obsahovať identifikáciu objednávateľa aspoň obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom, názov reklamovaného tovaru, číslo príslušného dodacieho listu, číslo príslušnej faktúry, reklamované množstvo, celkovú cenu tovaru a z nej reklamovanú časť, dátum prevzatia tovaru, podrobný popis každej zistenej chyby a návrh na vybavenie reklamácie. Na požiadanie zhotoviteľa je objednávateľ povinný fyzicky predložiť v sídle zhotoviteľa primeranú vzorku reklamovaného tovaru (spravidla 0,05% nákladu príslušnej zákazky). K reklamačnému listu objednávateľ pripojí dodacie listy.
2. Ak objednávateľ reklamuje kvalitu diela, platí, že reklamácia je opodstatnená len vtedy, ak sa pri náhodnej kontrole nákladu, pri ktorej musí byť prítomný poverený zástupca zhotoviteľa, zistí viac než 5 % tovaru vykazujúcich tú istú chybu.
3. Prípadnú chybu zrejmú pri preberaní tovaru je objednávateľ povinný reklamovať ihneď pri preberaní tovaru, a to buď sám, alebo prostredníctvom svojho oprávneného zástupcu, a to výhradne formou riadne vystaveného reklamačného listu doručeného zhotoviteľovi. Zhotoviteľ uskutoční reklamačné konanie vrátane vybavenia reklamácie do 30 dní od prevzatia reklamačného listu. Reklamácie zjavných vád neodhalených z dôvodu zanedbania povinnosti objednávateľa vykonať riadnu a včasnú, t.j. okamžitú kontrolu diela pri jeho preberaní, nebudú uznané.
4. Ak objednávateľ zistí prípadnú skrytú chybu po prevzatí tovaru, oznámi ju zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu riadne vystaveným reklamačným listom, ktorý doručí zhotoviteľovi najneskôr 10. deň od prevzatia tovaru, inak právo objednávateľa reklamovať zaniká. Zhotoviteľ uskutoční reklamačné konanie vrátane vybavenia reklamácie do 30 dní od prevzatia reklamačného listu.
5. V prípade oprávnenej reklamácie zo strany objednávateľa zhotoviteľ bez zbytočného odkladu vystaví dobropis. Vystavenie dobropisu je podmienené skutočnosťou, že objednávateľ voči zhotoviteľovi riadne a včas plní všetky platobné povinnosti. Ak zhotoviteľ nevystaví dobropis, vybaví reklamáciu iným zákonným spôsobom, ktorý si zvolí.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, na ktoré objednávateľa vopred upozornil, prípadne za ktoré bola dohodnutá alebo poskytnutá zľava z ceny za dielo.
7. Zhotoviteľ v žiadnom prípade nezodpovedá/neručí za škody, vady tovaru, s ktorým bolo neodborne manipulované, bol použitý neprimeraným spôsobom, jeho poškodenie je úmerné dobe použitia, za vady vzniknuté nevhodným umiestnením, pôsobením nevhodných poveternostných podmienok alebo neštandardným konfekčným spracovaním na prianie kupujúceho.

VI. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
1. V prípade, že objednávateľ odmietne alebo iným spôsobom znemožní zhotoviteľovi splniť jeho záväzok, je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi vzniknutú škodu a ušlý zisk v plnej výške.
2. Zhotoviteľ nie je povinný nahradiť škodu, pokiaľ porušenie povinnosti vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle platných právnych predpisov (najmä tzv. vyššia moc - napr. štrajk, povodeň, záplava, búrka, zemetrasenie, víchrica, poľadovica, iný obdobný prírodný živel, vojna, hrozba vojny, iný ozbrojený konflikt alebo jeho hrozba, povstanie, demonštrácia, porucha v doprave, dopravná nehoda, požiar, sabotáž alebo teroristický útok, prípadne jeho hrozba, výbuch, prírodná alebo iná katastrofa, vládny akt, akt Európskej únie alebo medzinárodného pôvodu, zničenie alebo poškodenie výrobnej linky zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, porucha v zásobovaní, zmena colných a daňových predpisov, dovozných/vývozných kvót, zákaz exportu/importu, výpadok plynu, elektriny alebo inej energie, ako aj akékoľvek ďalšie príčiny, ktoré zhotoviteľ nemôže ovplyvniť a ktoré sú spôsobilé
ovplyvniť plnenie diela, atď.).
3. Ak vznikne škoda na predmete plnenia, ktorá má pôvod v preprave, zhotoviteľ za ňu zodpovedá - ak jeho zodpovednosť v príslušnom prípade prichádza do úvahy - najviac do výšky najnižšieho limitu stanoveného CMR, avšak vždy max. do výšky, ktorá je zhotoviteľom voči dopravcovi alebo inej obdobnej osobe reálne vymožiteľná.
4. Ak objednávateľ neuhradí riadne a včas cenu alebo jej časť, má zhotoviteľ popri zákonných úrokoch z omeškania vyčíslených podľa platného práva Slovenskej republiky voči objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej peňažnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Nárok zhotoviteľa na náhradu škody nie je zmluvnou pokutou nijako dotknutý.

VII. ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA
1. Ak si prepravu tovaru do iného členského štátu Európskej únie objednávateľ vykoná sám, resp. ak si objednávateľ zabezpečí prepravu inou osobou, je povinný dodať zhotoviteľovi prepravný doklad alebo iný doklad o odoslaní, v ktorom je uvedené miesto určenia, alebo písomné vyhlásenie objednávateľa, v ktorom uvedie, že tovar prepravil do iného členského štátu Európskej únie.
2. Ak si objednávateľ nesplní povinnosť uvedenú v čl. VII. bod 1. týchto Všeobecných obchodných podmienok, zaväzuje sa uhradiť zhotoviteľovi škodu, ktorá mu vznikne dodanením tovaru (v zmysle ust. § 43 ods. 8 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

VIII. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Objednávateľ sa výslovne zaväzuje, že neposkytne ani inak nesprístupní tretej osobe žiadnu informáciu o skutočnostiach obchodnej, technickej alebo výrobnej povahy, ktorá súvisí s predmetom zmluvy. Každú takú informáciu použije výlučne na účely plnenia zmluvy, a to pod sankciou uplatnenia objektívnej zodpovednosti za škodu, alebo za inú ujmu, alebo za nekalosúťažné konanie.
2. Tretej osobe, ktorá sa oprávnene podieľa na plnení zmluvy, sa obchodné tajomstvo zhotoviteľa sprístupní v rozsahu nevyhnutnom na splnenie jej povinností pri plnení zmluvy.
3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo poskytovať obchodné tajomstvo spriazneným osobám; najmä tým, v ktorých má obchodný podiel alebo ktoré majú obchodný podiel na ňom.
4. Pre zhotoviteľa neexistuje žiadna povinnosť uschovávať tlačové predlohy, dáta a/alebo dátové nosiče, sitá, papiere, atď. po zrealizovaní zákazky, ibaže by bola v tejto súvislosti uskutočnená písomná dohoda s objednávateľom. Povinnosť na uschovanie predlôh zaniká, ak objednávateľ nezaplatí v lehote splatnosti náklady, ktoré mu boli za to vyúčtované.
5. Objednávateľ do 30 dní od skončenia zmluvného vzťahu alebo zmeny technickej špecifikácie, resp. od zmeny rozsahu pôvodne dohodnutého plnenia, spätne od zhotoviteľa odkúpi materiál, ktorý zvýšil na sklade zhotoviteľa a ktorý bol určený na plnenie predmetu zmluvy. Jednotková cena za spätné odkúpenie materiálu bude zhodná s jednotkovou cenou materiálu z poslednej realizovanej zákazky; ak nebola realizovaná žiadna zákazka, s nákupnou cenou, a bude splatná 14. deň od skončenia zmluvného vzťahu alebo zmeny technickej špecifikácie, resp. od zmeny rozsahu pôvodne dohodnutého plnenia. Objednávateľ môže svoju povinnosť spätného odkúpenia materiálu splniť aj prostredníctvom tretej osoby.
6. Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo zmluvou sa riadia platným právom Slovenskej republiky.
7. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o platnosť zmluvy, jej výklad alebo zrušenie, budú riešené najskôr cestou zmieru. Pokiaľ sa nedosiahne riešenie cestou zmieru, budú všetky spory rozhodované príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. februára 2012.